Què i com ensenyam?

Els nostres alumnes, nins i joves del segle XXI, aprenen de moltes formes i en diversos llocs, accedeixen a la informació d’una manera ràpida i capten ràpidament el que els crida l’atenció, moltes vegades fins i tot fora de l’escola. Necessiten que se’ls ofereixi un camí per a aprendre més que uns continguts a recordar o memoritzar; per això, la nostra pedagogia és innovadora i està en contínua millora.

La nostra pedagogia es basa en…

 

Atendre la diversitat i ser capaces de centrar la mirada en cadascun dels alumnes per a fer-los conscients de les seves potencialitats i reptes; posem l’accent en aprendre i no tant en ensenyar, donant protagonisme a l’alumnat. Així, treballem per projectes i els programes propis de La Salle per al desenvolupament de capacitats i creativitat.

Una metodologia experiencial. L’escola ha de ser la casa de les experiències que donin significat a la vida, que proposin la construcció del saber, del saber fer i de saber estar. L’educador es converteix en un mediador que proposa el desenvolupament de continguts que permetin a l’alumne ser aprenent i entendre’s a si mateix, entendre als altres, comprendre el món en el qual viu i poder construir un món millor.

Un model relacional. L’aprenentatge cooperatiu com a sistema d’interaccions socials que, acuradament dissenyat, pretén que la influència social que exerceix el grup de manera natural, actuï en la persona com a proposta educativa. S’utilitza com a estructura d’aprenentatge, l’estructura cooperativa. Aquesta genera situacions que permeten treballar el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, la participació i l’exercici democràtic, el creixement de l’amistat, l’estima de l’opinió pròpia i la crítica com a font d’enriquiment personal i grupal. Treballem la consciència social com la necessitat d’aprendre a conviure.

Preparar per a la vida. Ofereix dinamismes adequats per al desenvolupament de totes les dimensions de la persona: emocional, cognitiva, corporal, social, espiritual… que facilitin la coherència entre l’aprenentatge desenvolupat a l’escola i les capacitats que la nostra societat demana. La finalitat de la nostra escola és que els alumnes aprenguin a ser bones persones, bons ciutadans, bons cristians: Que aprenguin a mirar al món per a poder transformar-lo per a fer-lo més humà i més habitable.

Una proposta d’interioritat i la recerca de sentit. Un camí espiritual personalitzat i ple d’experiències per a descobrir la interioritat, un estil de persones coherents, segures, més atentes i solidàries davant les necessitats dels altres.

El nostre model pedagògic es completa amb una educació en la justícia, solidaritat i pau que ajuda al coneixement i compromís amb la realitat de necessitats del nostre món. Connectem l’escola amb la vida i ens dóna l’oportunitat de dotar-la d’un sentit, transformar-nos i transformar aquest món en un lloc més just i fratern per a tots, amb especial cura als més desfavorits, posant en pràctica l’evangeli (valors i estil de vida) de Jesús de Natzaret, “eduquem evangelitzant i evangelitzem educant”.