Departament d’Orientació

L’orientació educativa es concep com un procés continu d’assessorament i suport als aspectes escolars, personals, acadèmics i professionals per al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest òrgan dóna suport a la tasca del centre educatiu en general i a tot el professorat en particular als aspectes anteriorment mencionats donant resposta a la diversitat i les necessitats que es detectin durant el desenvolupament del procés ensenyament-aprenentatge.

Està format per:

 • El Coordinador del Departament d’Orientació.
 • Orientadors del Centre
 • Els professors per a l’atenció a la diversitat (Pts, Als, AD, ...)
 • Altres membres de la Comunitat Educativa que l’Equip Directiu del Centre consideri oportú.

Són competències del departament:

 • Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració dels plans i/o projectes que en el seu moment acordi el centre o l’Administració Educativa.
 • Assessorar el professorat en els criteris i procediments per a realitzar els documents propis dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (ANESE) com són les adaptacions curriculars, informes DEA, programes de suport, reforç o ampliació educativa que estableix la normativa vigent.
 • Assessorar els òrgans del centre en els criteris d’avaluació i promoció del ANESE.
 • Atendre les demandes adients de professors, famílies i alumnes.
 • Realitzar l’avaluació psicopedagògica individualitzada dels alumnes i elaborar propostes d’intervenció i/o orientacions psicopedagògiques i, si escau derivar a altres professionals o serveis, així com responsabilitzar-se del seguiment.
 • Col·laborar amb el professorat del centre en el seguiment d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i/o problemàtiques sociofamiliars. Proporcionar als alumnes, famílies i tutors informació i orientació sobre alternatives educatives i professionals.
 • Coordinar el desenvolupament del programa de Diversificació Curricular del centre.
 • Elaborar, vetllar pel compliment i el seguiment del programa d’orientació acadèmica i professional (POAP).
 • Realitzar l’elaboració del PAT de cicle, aportant continguts i recursos. Fer el seguiment i avaluació del PAT (Pla d’Acció Tutorial) juntament amb el coordinador de cicle i l’equip de tutors. Assumeix les responsabilitats especificades en el PAT de centre.
 • Dur a terme les gestions pertinents referent a l’Atenció a la Diversitat amb la Conselleria i el mateix Centre (Gestib, suport informàtic, etc)
 • Vetllar i potenciar la formació dels pares i mares del centre.