Educació Primària

L’Educació Primària recull el testimoni iniciat a Infantil, passant del “som capaç!” a “SER LA MILLOR VERSIÓ DE MÍ MATEIX” en la que cada alumne descobreixi les seves potencialitats, les seves habilitats i competències.

El nostre projecte educatiu a Primària es centra en aconseguir que cada alumne pugui descobrir i potenciar els seus propis talents i desenvolupar les seves competències  en un entorn d’aprenentatge actiu que acull la diversitat.

La nostra principal aposta metodològica és l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge per projectes en un entorn innovador i tecnològic (Snappet, iPad, pantalles interactives) com a eines d’aprenentatge;

Els programes específics de La Salle complementen les destreses i competències que fan que l’alumne creixi de manera integral (IRATI, CREA, Lectura Eficaç, HARA, …) descobrint les seves fortaleses i habilitats, el seu propi llenguatge, personal i creatiu.

Amb el tractament de la llengua anglesa com a llengua vehicular amb els desdoblaments i  la presencia d’un auxiliar de conversa a tota l’etapa; l’anglès agafa un pes important en aquest període escolar. Es treballen les quatre destreses: reading, writing, speaking and listening.

Moltes vivències enriqueixen aquest trajecte per Primària: Les sortides i excursions, les estades fora per a desenvolupar l’anglès, l’àmplia oferta d’activitats extraescolars, la catequesi, les celebracions, reflexions i campanyes…fan que els seus sis anys a Primària estiguin plens experiències enriquidores de creixement i aprenentatge.

L’etapa de Primària està estructurada en sis nivells educatius que abarquen de: 1r a 6è de Primària. Distribuits organitzativament en tres cicles: el primer cicle amb els nivells de 1r, 2n; el segon cicle amb els nivells de 3r i 4t i el tercer cicle amb els nivells de 5è i 6è. Tenim quatre aules per nivell.

L’horari es jornada partida d’octubre a maig ( matins de 9 h a 12.30 h i horabaixes de 15 h a 16.30 h), els mesos de juny i setembre es fa jornada contínua de 9h a 14h.

 La roba per assistir a les sessions d’educació física i a les sortides o excursions és el xandall propi de l’escola.

Utilitzem una bata per a la feina de l’aula fins a 2n nivell de primària.

La comunicació amb les famílies segueix sent un eix bàsic, per això, es faciliten eines eficients per poder gaudir d’una comunicació i informació amb detall, constant i pràctica des de la nostra plataforma digital i de gestió educativa Sallenet.

Equip docent: Cada aula compta amb un professor tutor i especialistes en educació física, música i anglès (amb auxiliars de conversa). L’equip docent de primària es complementa amb el professorat de suport (Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica, Auxiliar Tècnic Educatiu i  Orientador escolar).

Coordinats per l’equip directiu d’etapa compost pels coordinadors de cicle, Cap d’estudis i direcció tècnica.