Cicles Formatius

Si vols preparar-te per a l’exercici d’una professió, si vols accedir al mercat laboral amb la millor preparació, si vols participar de forma activa en la vida social, cultural i econòmica, els estudis de Formació Professional són el teu camí. Aquests et preparen per a satisfer les necessitats de la societat i del mercat laboral. Els seus continguts, a més de ser teòrics i pràctics, s’ajusten als diversos camps professionals amb diferents graus de complexitat: bàsica, grau mitjà i grau superior.

 A La Salle Palma disposem a la nostra oferta formativa de 7 cicles formatius:  

Cicles de grau mitjà

Cicles de grau superior

 

 Què necessites per a accedir a un cicle formatiu?

  

 Per a l’accés a un cicle de grau mitjà, s’ha de reunir algun dels següents requisits:

Directe

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior. 

Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica). 

Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors)

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

  

 Per a l’accés a un cicle de grau superior, s’ha de reunir algun dels següents requisits:

Directe

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà). Sempre que la demanda de places en cicles formatius de grau superior superi l’oferta, les Administracions educatives podran establir procediments d’admissió al centre docent, d’acord amb les condicions que el Govern determini reglamentàriament.

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent

Mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors)

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys