Innovació pedagògica

La nostra societat és un món global que demanda persones creatives amb múltiples capacitats d’aprenentatge, cooperació, creació, adaptació i desenvolupament, amb idees creatives a tots els àmbits: personal, social i laboral d’un futur que està per arribar.

La tecnologia és una de les eines educatives que ens permeten aconseguir el model de persona i societat que La Salle desenvolupa i que demanda el futur.

Les pautes que ens guien en aquest projecte deriven del nostre Caràcter Propi, on “la pedagogia es regeix per criteris que cerquen la qualitat educativa, la resposta a les necessitats dels alumnes, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb els canvis tecnològics i les metodologies didàctiques més eficaces.

L’objectiu del projecte d’innovació és proporcionar eines i recursos per a desenvolupar l’aprenentatge d’avui. Desenvolupant la capacitat de resolució de problemes, el pensament creatiu, el treball en equip i les competències que necessita el món dels nostres alumnes. L’educació com a procés de relació entre persones que es millora amb l’eficàcia de diversos recursos tecnològics: facilitant el treball en grup i el cultiu d’actituds socials, l’intercanvi d’idees, la cooperació i el desenvolupament de la personalitat.

L’ús de la tecnologia com a mitjà, una eina i no una fi en si mateixa. Millorant les maneres d’aprendre dels nostres  alumnes aplicant noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge i la tecnologia de dispositius mòbils a l’aula.  Transformant als estudiants d’espectadors a protagonistes.  Desenvolupant la capacitació i els hàbits intel·lectuals: fomentant l’aprenentatge autònom, l’esforç  i satisfacció del mateix alumne. Potenciant “metodologies basades en projectes” amb major incidència en el treball cooperatiu i col·laboratiu, avaluacions, coavaluacions i rúbriques.  Utilitzant la millora de competències d’expressió, claredat i creativitat per a compartir i exposar el contingut de la seva activitat o treball.

“En La Salle educam  PERSONES competents i felices.  Potenciant les seves virtuts intel·lectuals, interpersonals, espirituals i físiques, amb l’objectiu  d’aconseguir la realització personal, familiar i social.”

PLANIFICACIÓ

Infantil: 

A nivell grupal utilització de la Pissarra Digital Interactiva (PDI) manipulació i feina amb grup. A cada aula dels tres nivells.

Primària i secundària: 

Continuen amb la PDI a cada aula. 

  • Sallenet: S’inicia al primer nivell l’ús de la plataforma Sallenet: l’alumne té el seu propi perfil d’estudiant i comença a descobrir els recursos que els mestres li van proporcionant a la seva plataforma: lectura eficaç, recursos digitals i jocs educatius, recursos d’aula interactius, etc. de qualsevol assignatura.
  •  Snappet: Durant els nivells de 2n i 3r de primària l’alumne utilitza el dispositiu mòbil  SNAPPET que consisteix amb el lloguer d’una senzilla tauleta digital que es troba a l’aula, una per cada alumne, on l’infant troba les propostes de feina de les assignatures de castellà, matemàtiques i anglès preparades per l’equip docent a més de familiaritzar-se amb l’ús del dispositiu. Permet la millora del rendiment dels aprenentatges instrumentals que l’alumne necessita consolidar a aquests nivells: lectura, comprensió lectora, inici a la gramàtica, agilitat de càlcul (suma, resta, multiplicació, inici de la divisió) i raonament lògic. Amb un seguiment individualitzat per part del professor i el  ritme de treball que l’alumne necessita. El professor té la informació del rendiment de l’alumne i possibilita una adequada atenció a la diversitat. Aquesta forma de treballar aconsegueix la millora de la motivació i la introducció progressiva a les noves tecnologies de forma molt controlada i estructurada per l’adult.
  •  Dispositius mòbils 1:1 (iPad): A partir de 4t de primària i fins a finalitzar l’ensenyament obligatori, l’eina de treball d’aprenentatge de l’alumne és un dispositiu mòbil (iPad) propietat de cada alumne. La finalitat d’aquest recurs és dotar a l’alumne de les competències per a:
  1. Destriar quina informació necessita, on la pot localitzar i què farà amb aquesta informació. Saber cercar, localitzar, triar i seleccionar la informació. Per desenvolupar habilitats de cerca i selecció de la informació, amb criteris de veracitat i coherència.
  2. Assolir aprenentatges significatius per a l’alumne.
  3. Comprendre, relacionar i aprendre en qualsevol moment, en diferents llocs i espais (flipped classroom, visualització de simulacions, etc.).
  4. Dominar estratègies d’organització de la informació i crear els seus propis esquemes,  anotacions o mapes de coneixement per a optimitzar el seu aprenentatge.
  5. Desenvolupar la creativitat individual a l’hora de presentar i demostrar els coneixements adquirits.
  6. La cooperació creativa: treballem el pensament expansiu, anar generant idees noves a partir d’altres idees; afavorint l’interflux de coneixements i idees entre l’equip.