Programes d’innovació a La Salle

Totes les aules disposen de pissarra digital i la plataforma educativa Sallenet ens permet comunicació constant entre famílies i accés a recursos ( SALLENET ).

A EDUCACIÓ INFANTIL

A educació infantil tenim un programa d’innovació que es diu ULISSES

Es tracta d’un programa d’estimulació primerenca que consta de sis subprogrames més:

XARXES NEURONALS: serveix per incrementar les connexions neuronals mitjançant l’estimulació visual (pacs Ulisses).

SENSOR: potenciar les bases neurològiques compromeses en la descodificació sensorial de l’escriptura. Reforça la lectoescriptura.

ÀREA MOTORA: desenvolupa la coordinació motora i la lateralitat. Desenvolupa un bon domini del cos i del moviment.

CAPACITATS: desenvolupa la intel·ligència vertical, aprendre a pensar, ésser conscient del que fem per aconseguir un pensament elaborat (observar, identificar, comparar, relacionar, diferenciar, classificar, induir, deduir i definir).

MAPPING (MAPES CONCEPTUALS): desenvolupa competències de gestió del coneixement. Aprendre a ser gestors del propi coneixement.

CREA: desenvolupa la intel·ligència lateral i la creativitat.

Ajuda a potenciar les múltiples interpretacions de les coses, no la resposta única, mitjançant:

  • Imatges ambigües: explicació del que els alumnes interpreten que succeeix en la imatge presentada.
  • Crea-art: d’una imatge desconeguda que es descompon, els alumnes en generen una nova imatge.
  • Crea music: de l’audició d’una peça musical i mitjançant una representació gràfica o dibuix els alumnes intenten explicar el que està passant.
  • Crea dibus: Entre tots elaboren una història amb l’aportació dels dibuixos i les escenes de cada alumne.

A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A primària es continua amb:

CIRCUITS: es duen a terme uns exercicis de lateralitat que es desenvolupen a l’àrea d’educació física.

OPTIMIS: és la continuació del programa de capacitats, desenvolupa la intel·ligència vertical.

MAPPING-IRATI: recullen les dades, es processen per convertir-les en informació per poder compartir-la i comunicar-la. S’empra:

Mapes conceptuals.

Infografia a 6è: transmetre informació mitjançant el binomi imatge-text.

Organigrama: és un procediment similar al mapa conceptual.

CREA: desenvolupar la creativitat o intel·ligència lateral. Es treballa amb activitats seqüenciades dels cinc pensaments bàsics del pensament lateral: alternativa múltiple, supòsits previs, ajornar el judici, interflux i superació dels models conceptuals.

També es treballen els patrons emocionals de tolerància, respecte, sentit crític, perseverança i cooperació. Això ajuda a presentar una actitud positiva i creativa per enfrontar els problemes, respectar la opinió dels altres i aprendre a treballar en equip. Es treballa amb el procediment IDEAR: identificar, definir, examinar, actuar i resultats.

ECA (Estructura d’aprenentatge cooperatiu) 

És una estructura que implica tota l’escola i que s’aplica gradualment a tots els nivells i totes les àrees.

Es tracta de coordinar una sèrie d’elements que permetin treballar a les aules la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu (alumnes en petits grups de feina, habilitats socials, programacions d’aula, activitats, etc.).

 

Creiem que l’aprenentatge cooperatiu és l’eina que ens permet treballar més bé a l’escola els reptes educatius que ens plantegen la societat i els alumnes d’avui: treballar amb alumnes diferents, treballar competències, treballar les habilitat socials, etc.

Volem provocar una interacció positiva entre els alumnes de manera que tots en surtin beneficiats en el seu aprenentatge (augmentant la participació de tots amb les seves capacitats).

Quins són els trets fonamentals?

Organitzar les classes en petits grups de feina heterogenis i ensenyar-los a fer feina mitjançant algunes eines (rols individuals, quadern d’equip, autoavaluacions, etc.).

Dissenyar les programacions d’aula per treballar l’aprenentatge cooperatiu introduint les activitats adients.

Treballar a tota l’escola les habilitats socials necessàries per desenvolupar una bona feina en grup (ordre, torn de paraula, escolta, co-responsabilitat, etc.).

Ensenyar i utilitzar les estructures (dinàmiques) que permetin la participació positiva de tots els membres del grup en funció de l’objectiu de la tasca.

Introduir elements d’avaluació que permetin motivar la implicació dels alumnes en aquesta nova metodologia (la finalitat de les activitats del grup és aprendre junts, no fer cada un la seva feina junts).

On ens trobam?

Encara estam en una fase d’implantació, amb alguns elements ja en funcionament a quasi tots els nivells que anam millorant, com són els grups de feina i la seva organització, les estructures o dinàmiques, etc.

Apostam per aquesta forma de fer feina que requereix la formació i la implicació de tota l’escola: professors, alumnes i pares.

CICLES FORMATIUS:

CREA a cicles formatius: és un mètode de feina i de treball en equip per a la resolució de problemes mitjançant el qual es potencia molt la intel·ligència lateral (tenint en compte la teoria de intel·ligències múltiples). Es tracta de fomentar al màxim la creativitat donant sempre diverses alternatives a possibles problemes.

A cicles formatius hem començat a treballar les eines metodològiques CREA dins cada mòdul. Per entendre els principis del programa és interessant veure la presentació següent.

CREA-PRINCIPIOS-BASICOS