INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines d’escolarització i a la web (escolaritzacio.caib.es).

La sol·licitud és única i s’ha de presentar en el centre triat en primera opció.

Al centre triat en primera opció es publicaran les llistes provisionals i definitives.

La formalització de matrícula s’ha de fer en el termini previst al calendari, en cas contrari es perd la plaça.

Més informació: http://dgplacen.caib.es http://weib.caib.es