Contactes amb responsables del centre

El personal del centre i l’equip directiu estam a la vostra disposició i podeu contactar amb nosaltres a les següents adresses. No dubteu a utilitzar-les sempre que ho necessiteu.

 

Àrea

email

Direcció general

dirgenpalma@lasallevp.es

Direcció tècnica infantil i primària

dirtecinfantilpalma@lasallevp.es

Direcció tècnica secundaria

dirtecsecundariapalma@lasallevp.es

Director de comunitat

fperez@lasallevp.es

Coordinador àrea de qualitat

coordinaqualitatpalma@lasallevp.es

Coordinador identitat

identitatpalma@lasallevp.es

Cap d’estudis infantil

capestudisinfantilpalma@lasallevp.es

Cap d’estudis primària

capestudisprimariapalma@lasallevp.es

Cap d’estudis ESO

capestudisesopalma@lasallevp.es

Cap d’estudis batxiller

capestudisbatxillerpalma@lasallevp.es

Cap d’estudis cicles formatius

capestudisciclespalma@lasallevp.es

Coordinador 1r cicle primària

coordina1ciclepalma@lasallevp.es

Coordinador 2n cicle primària

coordina2ciclepalma@lasallevp.es

Coordinador 3r cicle primària

coordina3ciclepalma@lasallevp.es

Coordinador 1r i 2n ESO

coordina1i2esopalma@lasallevp.es

Coordinador 3r i 4t ESO

coordina3i4esopalma@lasallevp.es

Coordinador PDC

coordinapdc@lasallevp.es

Coordinador departament d’orientació

orientaciopalma@lasallevp.es

PROJECTES

ÀREES EDUCATIVES

 Àrea

email

Recepció

recepciopalma@lasallevp.es

Secretaria d’alumnes

 serveialumnespalma@lasallevp.es

Secretaria laboral infopersonalpalma@lasallevp.es
Infermeria enfermeriapalma@lasallevp.es
Llibreria – material esportiu – bata

 fperez@lasallevp.es

Escola matinera escolamatinerapalma@lasallevp.es
Menjador

 menjadorpalma@lasallevp.es

Portal web comunicaciolasallepalma@gmail.com