Biblioteca

L’horari de la biblioteca durant els mesos de setembre i juny és de 08 a 14h. A partir de dia 1 d’octubre i fins dia 31 de maig l’horari de la biblioteca serà de 14 a 20h.

La biblioteca està adreçada a tota la comunitat educativa del centre.

Disposam de llibres de text, llibres per al professorat, llibres de consulta, temàtics, novel·les i contes per als petits, diaris i revistes. També disposam de material no librari, com ara Cdroms, DVDs, etc.

De manera general, la biblioteca ofereix els següents serveis:

 • Servei de préstec.
 • Lectura individual.
 • Formació dels usuaris en el funcionament de la biblioteca i la seva normativa.
 • Espai per al treball en grup.
 • Préstec de portàtils per a usar a dins la biblioteca.
 • Ordinadors per a la consulta d’internet.
 • Més endavant i en consolidar-se el servei es faran activitats d’animació a la lectura adaptades a cada cicle i també es permetrà la consulta bibliogràfica del fons.

Normativa general

Les normes es poden consultar al taulell del bibliotecari i són d’obligatori compliment per tota la comunitat escolar.

 • Es prega silenci, no es pot parlar fort ni cridar a les zones reservades d’estudi.
 • No es pot córrer ni botar.
 • No es pot menjar, ni beure.
 • El temps màxim per a emprar els ordinadors és d’una hora.
 • No es pot estropejar els llibres, escriure-hi o subratllar-hi.
 • Cal que es deixi el material consultat a les taules auxiliars i el personal s’encarregarà de col·locar-lo a les prestatgeries.
 • No es poden treure els llibres ni els ordinadors de la biblioteca
 • Cal tenir els mòbils en silenci
 • La bibliotecària no es fa responsable dels nins desatesos fora de l’horari escolar.
 • La bibliotecària pot fer fora a tot aquell que no tingui un comportament correcte envers el fons documental o els companys, així com amb el personal bibliotecari. El seu comportament es comunicarà al seu tutor/a i a la direcció del centre escolar.

Normativa préstec

 • El préstec de llibres i d’altres materials de la biblioteca està obert a tota la comunitat educativa: alumnes, professors i pares/mares.
 • Per treure un llibre de la biblioteca, la persona interessada haurà d’estar registrada en el llistat de lectors de la biblioteca (prèvia autorització dels pares en el cas dels alumnes). Per a l’enregistrament hom ho ha de demanar al bibliotecari. A tot lector que ho desitgi se li expedirà el corresponent carnet de lector, sempre i quan estigui interessat en el servei de préstec. Per això, haurà d’acudir a la biblioteca i sol·licitar el carnet al bibliotecari.
 • Per a fer ús del servei de préstec l’alumne, professor o pare/mare haurà de presentar sempre el carnet. Sense carnet no hi ha préstec ni reserva per a préstec. La petició de material s’haurà de fer sempre a través del bibliotecari.
 • Els alumnes de 3r de Primària i de la resta de cursos per sota hauran de venir acompanyats del pare/mare per poder efectuar el servei de préstec.
 • ESTAN EXCLOSOS DE PRÉSTEC: Enciclopèdies, diccionaris, llibres i d’altres materiales marcats amb l’etiqueta EX. PRÉST. en el llom de l’exemplar.
 • Els alumnes d’Infantil i Primària podran disposar de dos llibres simultàniament, durant 7 dies prorrogables.
 • Els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles podran disposar de tres llibres simultàniament, durant 7 dies prorrogables.
 • El lector que fa ús del servei de préstec es fa responsable del material que treu de la biblioteca. És la seva responsabilitat que els llibres siguin tornats en el mateix estat en que foren recollits.
 • En cas de pèrdua o devolució d’un llibre en mal estat l’usuari haurà de reposar l’exemplar.
 • En cas de robatori, l’implicat s’exposa a les corresponents sancions contemplades dins el Reglament de Règim Intern del centre (art. 110, punts c i e).

Correu:

bibliotecapalma@lasallevp.es