EQUIP DIRECTIU

Àrea Responsable
Direcció general Mª del Mar Carbonell
Direcció tècnica infantil i primària Caterina Rigo
Direcció tècnica secundaria Sabrina Van Steen
Director de comunitat G. Fidel Pérez
Coordinador àrea de qualitat Pepe Mejías
Coordinador identitat G. Javier López
Cap d’estudis infantil Patricia Llamas
Cap d’estudis primària Carme Cardell
Cap d’estudis ESO Joan Ensenyat
Cap d’estudis batxiller Álex Sánchez-Monge
Cap d’estudis cicles formatius Pablo Picón

Coordinador INNV

Coordinador TIC

Guillem Grech

José Luís Navio

Coordinador cicle primària Bloc 1 Mª Antònia Moncadas
Coordinador cicle primària Bloc 2 Consuelo Jiménez
Coordinador ESO 1 Mateu Cladera
Coordinador ESO 2 Pere Bergas
Coordinador departament d’orientació Carme Malberti

ORGANIGRAMA DEL CENTRE