CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Els cicles Formatius de Grau Mitjà són ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió.

Aquest ensenyament té dos tipus de mòduls (semblant a assignatures) :
– Mòduls teòrics-pràctics que es reben al centre de formació.
– Mòduls de formació en centres de treball (FCT), això vol dir que es fa la formació en empreses.

Quan aprovis un CFGM obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

Accés als cicles formatius
L’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional es pot dur a terme per diferents vies:
a) Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (Accés via ESO).
b) Accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (Accés via mòduls obligatoris PQPI).
c) Accés mitjançant la superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

HORARI ESCOLAR:  7.55 a 13.45 hores.

Característiques:

 • La formació és presencial.
 • Tutoria. Hi ha un pla de tutoria professional per a cada alumne.
 • Projecte Curepto. Existeix la possibilitat de fer les FCTs a un país en vies de desenvolupament, concretament a Xile, mitjançant l’ONGD PROIDEBA.
 • Tenim acords amb prestigioses empreses del nostre voltant que valoren enormement la formació rebuda a La Salle.

TITULACIONS:

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Grau: MITJÀ

Duració: 2.000 hores

SSC 201

Hores del

currículum

Curs 1

Curs 2º

Clau

Mòduls professionals

Hores

Setmanals

1

Organització de la atenció a les persones en situació de dependència.

125

2

Característiques i necessitats de les persones en situació de

dependència

140

3

Atenció i suport psicosocial

235

7

4

Suport domiciliari

235

7

5

Atenció higiènica

95

3

6

Primers auxilis

40

2

7

Formació i orientació laboral

90

3

8

Destreses socials

145

7

9

Suport a la comunicació

100

10

Atenció sanitària

205

9

11

Teleassistència

130

6

12

Empresa e iniciativa emprenedora

60

3

13

Formació en centres de treball (FCT)

400

400

– Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva tasca en el sector de la intervenció social.

– Podrà integrar-se a qualsevol estructura i organització empresarial o pública que tingui com objecte l’atenció directe de persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, fora de la xarxa d’atenció sanitària. En concret, podrà ser contractat per:
Administracions Públiques, fonamentalment municipals i autonòmiques encarregades de la gestió i prestació de serveis d’atenció a persones dependents.
Entitats privades, amb o sense ànim de lucre, tant si s’oferten serveis directes a l’usuari com si són responsables de la gestió de serveis o programes d’atenció de titularitat pública.

– Específicament podrà exercir les seves funcions, bé per contracte laboral directe, bé per contractació per serveis específics, en els següents centres o equipaments:
Centres Residencials de majors, discapacitats psíquics, físics o sensorials.
Altres models residencials: habitatges tutelats de majors, de discapacitats…
Centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps lliure…
Centres d’inserció ocupacionals de discapacitats: centres ocupacionals, centres especials de treball…
Serveis d’atenció domiciliària.
Domicilis particulars.

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

cf farmacia y parafarmacia

Unitats de competència:
UC0363_2: Controlar els productes i materials, la facturació i la documentació en establiments i serveis de farmàcia.

UC0364_2: Assistir en la dispensació de productes farmacèutics, informant als usuaris de la seva utilització, determinant paràmetres somatomètrics senzills, baix la supervisió del facultatiu.

UC0365_2: Assistir en la dispensació de productes sanitaris i para farmacèutics informant als usuaris de la seva utilització, determinant paràmetres somatomètrics senzills, baix la supervisió del facultatiu.

UC0366_2: Assistir en l’elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals, dietètics i cosmètics, baix la supervisió del facultatiu.

UC0367_2: Assistir en la realització d’anàlisis clínics elementals i normalitzats, baix la supervisió del facultatiu.

UC0368_2: Col·laborar en la promoció, protecció de la salut, prevenció de malalties i educació sanitària, baix la supervisió del facultatiu.

Llocs de treball més rellevants:
T. en farmàcia
T. de magatzem de medicaments.
T. en farmàcia hospitalària.
T. en establiments de parafarmàcia.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

TITULACIONS:

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior, a més de proporcionar ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió, és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; Planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

CFGS: Laboratori Clínic i Biomèdic

MÒDUL PROFESSIONAL

Duració (hores)

Primer curs (h/setmana)

Segon curs

2 trimestres (h/setmana)

1 trimestre (hores)

1367. Gestió de mostres biològiques.

185

6

1368. Tècniques generals de laboratori.

175

5

1369. Biologia molecular i citogen¡ètica.

170 + 90

5 + 3

1370. Fisiopatologia general.

190

6

1376. Formació i orientació laboral.

90

3

1377. Empresa i iniciativa emprenedora.

60

2

1371. Anàlisi bioquímic.

170

9

1372. Tècniques d’inmunodiagnòstic.

100 + 40

5 + 2

1373. Microbiologia clínica.

145

7

1374. Tècniques d’anàlisi hematològic.

145

7

1378. Formació en centres de treball.

400

400

1375. Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

40

40

Total en el cicle formatiu

2000

30

30

440

 

Requisits d’accés:

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

Accés directe:

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitaria (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per aquells que no tenguin algun dels requisits anteriors):

¿Què aprendré i què faré?

 • Organitzar i gestionar al seu nivell l’àrea de treball, realitzant el control d’existències segons els procediments establerts.
 • Obtenir les mostras biològiques, segons el protocol especìfic de la unitat, i distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i/o analítiques, assegurant la seva conservació al llarg del procés.
 • Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.
 • Verificar el funcionament dels equipo, aplicant procediments de qualitat i seguretat.
 • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i seguretat establerts.
 • Evaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les aplicacions informàtiques.
 • Aplicar tècniques d’anàlisi genètic a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.
 • Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, seguint els protocols normalitzats de treball i complint les normes de qualitat.
 • Realitzar anàlisis microbiològics en mostras biològiques i cultius, segons els protocols de seguretat i protecció ambiental.
 • Aplicar tècniques inmunològiques, seleccionant procediments en funció de la determinació sol·licitada.
 • Realitzar tècniques d’anàlisi hematolgic, seguint els protocols establerts.

Quan finalitzi els meus estudis, ¿què puc fer?

Seguir estudiant:

 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • Estudis Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Treballar en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea del laboratori d’anàlisis clínics i en el diagnòstic, tractament, gestió, i investigació. Actuen com a treballadors depenents, podent ser l’organisme o institució petit, mitjà o gran. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.

¿Quines són les sortides professionals?

 • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a especialista en laboratori.
 • Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació.
 • Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia.
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Ensenyament bilingüe

El currículum d’aquest cicle formatiu incorpora la llengua anglesa de forma integrada al menys en dos mòduls professionals de entre els que componen la totalitat del cicle formatiu.

Amb l’objectiu de garantir que l’ensenyament bilingüe s’imparteixi en els dos cursos acadèmics del cicle formatiu de forma continuada, s’elegiran mòduls professionals de ambdós cursos.

Els mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa són:

 • Biologia molecular i citogenètica
 • Tècniques d’inmunodiagnòstic

Com a conseqüència de la major complexitat que suposa la transmissió i la recepció de l’ensenyament en una llengua diferent a la materna, els mòduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran la seva càrrega horària lectiva en tres hores setmanals per al conjunt dels mòduls que s’imparteixin en el primer any i en dues hores per als que es desenvolupin durant el segon curs.

Més informació:

Aquest títol susbtitueix al títol LOGSE: Laboratori de Diagnòstic Clínic.

La modalitat ofertada és presencial: s’estudia en el centre, amb l’assistència regular a clase.

L’horari escolar ofertat és en torn d’horabaixa: de 15:00 a 20:40 hores.